108

Сьогодення вносить свої корективи, але 

фахівці спеціальності “Розвідування нафто-

вих і газових родовищ” здатні виконувати 

роботу техніка-геолога на бурових підпри-

ємствах (НГРЕ, СПП, УБР), на нафтога-

зовидобувних підприємствах, у пошукових 

партіях, геолого-знімальних експедиціях, 

у наукових, проектних установах, тема-

тичних партіях. Наші випускники здатні 

виконувати такі виробничі функції, як про-

ектування окремих елементів геолого-роз-

відувальних робіт, складання графічних до-

датків до проектів, забезпечення наявності 

необхідної геологічної документації на про-

мислі, на основі результатів промислово-гео-

фізичних досліджень та лабораторної оброб-

ки кернового матеріалу виконувати збір та 

систематизацію матеріалів  для підрахунку 

запасів нафти чи газу. 

Техніки–геологи у процесі маршрутних 

спостережень, користуючись різними ме-

тодами, виконують геологічний опис гір-

ських виробок та відслонень, проводять від-

бір зразків гірських порід, виконують робочі 

побудови структурних карт. Усі ці знання, 

навички та вміння наші студенти здобува-

ють під час теоретичного та практичного 

навчання. У коледжі діє 20 лабораторій та 

спеціалізований кабінет з ПЕОМ, які забез-

печують виконання навчального плану за 

спеціальністю 5.04010304 “Розвідування на-

фтових і газових родовищ”.

Цікавими є навчальні практики, зокрема 

“Вивчення геологічних процесів” та геоло-

го-знімальна практика, які проходять на 

відслоненнях Львівської, Івано-Франківської 

областей, в околицях смт. Східниця, під час 

яких студенти вивчають геологічну будову, 

стратиграфію Львівського палеозойського 

прогину, Передкарпатського прогину і Кар-

патської гірської системи.

Навчальний процес на високому фаховому 

рівні забезпечують викладачі комісії спец-

дисциплін “Розвідування нафтових і газових 

родовищ” – голова циклової комісії, викладач 

вищої категорії 

Рубаха Л.Б.

, викладач вищої 

категорії – 

Кокоєйко О.Є.

, викладачі другої 

категорії – 

Паращак Л.Ф., Вороблевська Н.З.,  

магістр, аспірант ІФНТУНГ 

Лехкар О.С. 

Гордістю комісії є її корифеї 

Г.Р.Блохінська,  

М.П.Ковальчук,  Л.М.Яцишин.

Галина Романівна Блохінська

 протягом ба-

гатьох років була головою комісії, є відмін-

ником освіти України. 

Ковальчук М.Б.

 з 1968 

по 1994 рр. – завідувач відділення геології та 

технології, 

Яцишин Л.М.

 – з 1994 по 2010 рр. 

завідувач відділення геології та експлуата-

ції, сьогодні Лев Миколайович – викладач 

спецдисциплін. 

Наші випускники мають можливість у 

коледжі здобути ще додатково робітничі 

професії і отримати дипломи  оператора