104

спеціальності навчалось найбільше студен-

тів – 242 чоловіка. Найбільше спеціалістів 

з автоматизації було випущено нафтовим 

технікумом у 1981 році – 63 студенти.  Най-

менший випуск – 29 дипломованих “авто-

матчиків” у 1973 році. Багато студентів 

спеціальності навчались на “відмінно”. Най-

більше червоних дипломів отримали студен-

ти випуску 1981 року – 14 випускників.

Багато випускників спеціальності займа-

ють керівні посади на підприємствах не лише 

нафтогазової сфери, а й багатьох інших. 

Варто відзначити таких знаних у Дрогобичі 

випускників, як 

Береський Роман Євгенович 

(начальник цеху КВПіА на АТ “НПК-Гали-

чина”), 

Лужецький М. В.

 (головний метро-

лог АТ “НПК-Галичина”), 

Левицький Микола 

Ярославович

 (головний енергетик Дрогобиць-

кого заводу автомобільних кранів), 

Торський 

Роман Миколайович

 (начальник цеху КВПіА 

Дрогобицького долотного заводу). Серед ко-

лишніх студентів спеціальності є і канди-

дати технічних наук. Це, зокрема, 

Піндус 

(Красовська) Наталія Миколаївна

  – доцент 

кафедри інформаційно-вимірювальної техні-

ки Івано-Франківського національного тех-

нічного університету нафти і газу, 

Кепещук 

Тарас

 – (начальник Центру калібрування 

та повірки засобів вимірювальної техніки 

(м. Івано-Франківськ) та інші.

 Комісія автоматизації по праву може гор-

дитися своїми колишніми студентами. Пу-

тівку у життя і в освіту 

Дементьєвій Г.О., 

Олексишину Т.Т., Пупіну Г.Й., Петренку О.В. 

давали саме Кондратик Б.В., Галелюк З.В., 

Мартинчук В.Д., Буга М.І. 

 Сьогодні їхні 

справи, віддзеркалюються у праці цих моло-

дих викладачів. Знаю, що цей наполегливий 

характер, вміння говорити у вічі правду, 

велика жадоба до справедливості, чесність, 

честь і особлива любов до України їм переда-

лися від наставників.

Окремим рядком хочу повести мову про 

Теодора Теодоровича Олексишина

. Навчався 

у групі 72-А-1. Був надзвичайно відповідаль-

ним, активним студентом. Наука хоч да-

валася легко, проте довго засиджувався за 

книгами. Розумів, що тільки книга є найбіль-

ший учитель, до своїх викладачів ставився з 

повагою. Здобувши вищу освіту, повернувся 

у технікум дипломованим спеціалістом. Як 

викладач, став активним членом комісії, 

збагатив методичну і навчальну базу. Здіб-

ний, компетентний, дає знання студентам 

так само відповідально, як і його настав-

ники. Завжди у перших рядах борців за ідею 

незалежності України. У  далеких 90-х, коли 

народжувалася нова Україна, Теодор Теодо-

рович пліч-о-пліч з іншими борцями за неза-

лежність був попереду. Він один із тих, кому 

було доручено підняти національний прапор 

у технікумі. Він борець, активіст, патріот, 

умілий наставник, здібний викладач.

На даний час комісія працює над впровад-

женням мікропроцесорної техніки в системі 

автоматизації. На сьогоднішній день над 

підготовкою спеціалістів з автоматизації 

працюють викладачі вищої категорії: 

Мар-

тинчук Володимир Дем’янович, Дементьєва 

Анна Омелянівна, Ортинський Фелікс Ру-

дольфович, Пупін Григорій Йосипович, Олек-

сишин Теодор Теодорович,

 а також Г

альчук 

Андрій Ярославович 

(викладач І категорії), 

Петренко Олег Васильович

 (викладач ІІ ка-

тегорії), 

Лудин Леся Романівна 

(лаборант).

Фелікс Рудольфович Ортинський

 – викла-

дач електротехніки, працює з 1983 року. Уже 

впродовж тридцяти двох років працює з мо-

лоддю. Доступно і зрозуміло викладає тео-

ретичний матеріал, проводить практичні 

роботи, домагається високих результатів 

рівня знань студентів. Вимогливий, проте 

добрий, він знаходить контакт зі студен-

тами,  а вони поважають свого викладача і 

відповідають йому довір’ям і щирістю. Кому-

нікабельний, любить спілкуватись з людьми 

на різну тематику. Розумний, врівноваже-

ний, з почуттям гумору.

 Очолювали комісію автоматизації у різні роки: 

Галелюк З.В., Буга М.І., Мартинчук В.Д., 

Дементьєва А.О.

 З 2011 р. комісією керує 

Гальчук А. Я.