103

КОМІСІЯ СПЕЦДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МОНТАЖ, ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ЗАСОБІВ І СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА”

У 60-х роках ХХ століття починає ак-

тивно розвиватися нафтова промисловість 

Радянського Союзу. Збільшується кількість 

підприємств. Будуються нові нафтопере-

робні заводи. Проходить науково-технічна 

революція. У цей же час зароджується та 

починає свій активний розвиток нова галузь 

науки і техніки під назвою автоматика. 

Створюються заводи по виробництву но-

вих приладів та засобів автоматизації, які 

звільняють людину від важкої праці. Відбува-

ється впровадження їх і на об’єктах нафто-

газової промисловості. Країна почала гостро 

потребувати нових спеціалістів.

Задовольнити потребу у спеціалістах з 

автоматизації технологічних процесів узяв 

на себе Дрогобицький нафтовий технікум. З 

цією метою у 1969р. наказом Міністерства 

нафтової промисловості СРСР у Дрогобиць-

кому нафтовому технікумі була відкрита 

нова спеціальність “Монтаж, обслуговуван-

ня засобів і систем автоматизації техно-

логічного виробництва”. Ця спеціальність 

відразу стала привабливою та популярною. 

Перший набір становив 30 осіб. У зв’язку з 

величезною кількістю абітурієнтів, бажаю-

чих навчатись на “автоматизації”, згодом 

було відкрито набір у дві групи. Така тенден-

ція проіснувала аж до 1993 р. Відразу ж по-

чалась робота по створенню та зміцненню 

матеріальної бази спеціальності. Активну 

участь у цій роботі взяв 

Мартинчук Воло-

димир Дем’янович

. Для викладання спеці-

альних технічних дисциплін запрошуються 

кращі  інженери  та  майстри  нафтогазової  

промисловості.  У 1971 році в комісії почав 

працювати 

Галелюк Зеновій Васильович

Зеновій Васильович Галелюк

 – випускник 

Львівського політехнічного інституту при-

йшов у технікум з певним досвідом роботи, 

бо вже попрацював лаборантом-викладачем 

на кафедрі Івано-Франківського університе-

ту. Молодий, розумний, енергійний з неаби-

яким ентузіазмом взявся за створення ма-

теріально-технічної бази своєї дисципліни. 

До праці залучав студентів. Самостійно 

виготовляли схеми, плакати, що служили 

унаочненням. Студенти любили і поважали  

викладача, який умів говорити правду у вічі, 

тлумачив “де коні припинати”, організову-

вав цікаві екскурсії, гарно співав і завжди був 

“душею” й організатором усіх хороших справ 

у групах, якими керував. За цю велику працю 

в коледжі і був неодноразово нагороджений 

грамотами, подяками і просто хорошими 

спогадами. Велика дружба пов’язувала З.В.Га-

лелюка з Б.В.Кондратиком.

Кондратик Б.М.

 теж завжди енергійний, 

веселий і відданий роботі, старався зали-

шити добрий слід у душах студентів. Тому 

й сьогодні, вже сивочолі його колишні сту-

денти, згадують про нього як про чудового 

спеціаліста, знавця своєї справи, веселого і 

мудрого наставника.

Надалі, після створення двох груп “авто-

матизації”, працювали викладачі 

Мельничук 

Мстислав Васильович, Кондратик Богдан 

Васильович, Бурик Орест

, а у 1980 р. при-

йшов з виробництва 

Буга Мирон Іванович – 

знаючий

 спеціаліст, принциповий викладач, 

чесна і порядна людина.

Згодом з 1981р. викладають спецдисциплі-

ни колишні випускники: 

Дементьєва Анна 

Омелянівна, Біла Марія Іванівна

 (випуск 

1974 р.), 

Пупін Григорій Йосипович

Олекси-

шин Теодор Теодорович 

(випуск 1978р.).

Починають створюватися нові лаборато-

рії. Спочатку комісія автоматизації отри-

мала у своє розпорядження лабораторію ав-

томатизації виробничих процесів (завідував 

Галелюк З.В.) та контрольно-вимірювальних 

приладів (завідував Мартинчук В.Д.). Зго-

дом було створено майстерню по монтажу 

та експлуатації засобів автоматизації (за-

відував Кондратик Б.В.). Вагомий внесок у 

створення та облаштування лабораторій 

і майстерні здійснили 

Іванюш Мирон

 та 

Шиманський Йосип Адольфович

. На даний 

час, крім перерахованих вище, створені ла-

бораторія електротехніки, електроніки, ав-

томатичних регуляторів, комп’ютерний клас.

Завідувачами відділення у групах автома-

тизації у різні роки були: 

Яцишин Лев Ми-

колайович, Літянський Борис Васильович, 

Чушак Петро Євстахович, Ортинський 

Фелікс Рудольфович

. У даний час відділенням 

технології, автоматизації та економіки за-

відує 

Павлюк Галина Миронівна

.

Комісія автоматизації має також і вагомі 

здобутки. У 1986 – 1987 рр. на І – ІV курсах