100

У комісії працювали у різні періоди дуже творчі та іні-

ціативні викладачі: 

Людмила Давидівна Кесельман, Дарія 

Олександрівна Яців, Зеновій Лемех,  Семен Іванович Фе-

девич, Антоніна Микитівна Антонова, Любов Іванівна 

Горалько, Оксана Вікторівна Кавка, Римма Іванівна Дон-

доха, Марія Іллівна Ярош, Ігор Михайлович Максимів, 

Оксана Євгенівна Приймич, Леся Володимирівна Басиста. 

Чушак Петро Євстахович

 у коледжі працює з 1987 року, 

викладає хімічну технологію нафти та газу, охорону пра-

ці. Завжди відповідальний, стриманий і працьовитий. Во-

лодіє сучасними технологіями навчання. Багато працює 

над удосконаленням методичного комплексу дисциплін, 

які викладає. Заняття проводить цікаво, пов’язуючи те-

оретичний матеріал  із виробництвом. Чуйний, добрий і 

щирий. Як керівник групи, завжди справедливий і чесний 

у ставленні до студентів, за що вони його дуже поважа-

ють.

Максимів Ігор Михайлович

 працював у технікумі на по-

саді викладача ХТНГ, був завідувачем геолого-технологічного відділення із 1967 по 1972 роки. 

Відповідальний, знаючий викладач, рішучий, багато працював над методичним забезпечен-

ням дисципліни. Коректний у ставлення до студентів. Оптиміст.  Користувався автори-

тетом, повагою і любов’ю всіх, з ким спілкувався.

Сова Людмила Олександрівна – 

голова комісії

Викладач вищої кате-

горії, методист.

Освіта: Львівський 

політехнічний інсти-

тут.

Спеціальність: інже-

нер-хімік-технолог.

Працює з 1985 р.

Викладає: процеси і 

апарати нафтогазо-

переробки; технологія 

підготовки нафти і переробки газу.

Бугір Віра Ігорівна

Викладач вищої категорії.

Освіта: Львівський 

політехнічний інсти-

тут.

Спеціальність: інже-

нер-технолог.

Працює з 1993 р.

Викладає: фізколоїдна 

хімія; основи техно-

логії нафтохімічного 

синтезу; хімія.

 Павлюк Галина Миронівна

Викладач вищої категорії, методист.

Завідувач відділенням 

технології, автома-

тизації та економіки.

Освіта: Дніпропе-

тровський хіміко-тех-

нологічний інститут.

Спеціальність: інже-

нер-хімік-технолог.

Працює з 1976 р.

Викладає: хімія і 

технологія нафти та 

газу.

Богак Лєна Романівна

Викладач ІІ категорії.

Освіта: Дрогобицький 

нафтовий технікум,

 Український держав-

ний хіміко-технологіч-

ний університет.

Спеціальність: інже-

нер-хімік-технолог.

Працює з 1997 р. Ви-

кладає: хімія, органіч-

на хімія.