10

Етапи розвитку й становлення Державного 

вищого навчального закладу “Дрогобицький 

коледж нафти і газу” (відомого як Дрогобиць-

кий нафтовий технікум) були тривалими 

і складними, вони віддзеркалюють терни-

стий шлях, пройдений педагогічним колек-

тивом. Наш навчальний заклад знаходить-

ся в регіоні нафтогазового  виробництва, де 

здавна живуть працелюбні, талановиті на-

фтовики і газовики. До нашого навчального 

закладу йдуть діти, які вже пізнали важку 

працю нафтовика і сповнені бажання її по-

легшити. Вони бачать у викладачах мудрих 

і щедрих наставників, які живуть проблема-

ми нафтогазової промисловості і вважають 

їх вирішення своїм святим обов'язком.

Зберігаючи і примножуючи славні традиції, 

коледж і нині посідає провідне місце у підго-

товці кадрів, які успішно вирішують про-

блеми нафтогазового комплексу України. За рівнем практичної підготовки студентів 

коледж є загальновизнаним лідером серед профільних навчальних закладів нашої країни.

Сьогодні Державний вищий навчальний заклад “Дрогобицький коледж нафти і газу” – 

це навчальний центр сучасної нафтогазової освіти України, де за 11 напрямами та 16 

спеціальностями навчається майже 1 тисяча 100 студентів.

У підготовці висококваліфікованих кадрів вміло поєднуються традиційний і новатор-

ський підходи, реалізується програма наскрізної підготовки фахівців "коледж-універси-

тет". Навчання проводиться в рамках Болонського процесу.

Надається належна увага патріотичному, моральному та фізичному вихованню сту-

дентської молоді. Наші студенти постійно посідають призові місця на олімпіадах різ-

ного рівня.  Міцніє й оновлюється навчально-наукова і виробнича база коледжу, оснащу-

ються новим обладнанням аудиторії та лабораторії.

Сучасне нафтове і газове виробництво ставить нові завдання перед навчальними за-

кладами. Наші випускники вивчають, удосконалюють і впроваджують кращі світові 

технології нафтової і газової промисловості. Це потребує досконалого володіння викла-

дацьким складом вітчизняних і світових надбань науки і практики.

Відзначення ювілейної дати навчального закладу - це глибокий аналіз пройденого вели-

кого шляху, а найголовніше – визначення нових напрямів виховання студентської моло-

ді, підготовки фахівців для нафтогазової галузі нашої країни.

Щиро вітаю колектив Дрогобицького коледжу нафти і газу зі 70-річчям заснування 

навчального закладу. Бажаю нових вагомих успіхів у благородній справі – патріотично-

му, духовному і громадянському вихованні студентської молоді, підготовці фахівців на 

рівні сучасних вимог в ім'я розвитку нафтогазового сектора економіки, в ім'я процві-

тання України.

Заступник директора з навчальної роботи  

В.Т. Болонний